Promovala na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v roce 1995. Praxi získala v nemocnici ve Svitavách, kde pracovala na interním oddělení.

Zde pracovala do roku 2004 a postupně získala zkušenosti zejména na standardním oddělení, ale také na interní jednotce intenzivní péče (JIP), dále s konziliární činností pro kolegy v jiných klinických oborech, včetně předoperačních vyšetření a pooperační péče, a také s ambulantní kardiologickou a diabetologickou péčí. V roce 2000 atestovala z vnitřního lékařství.

Nadále se ve své práci profilovala zejména na péči o geriatrické pacienty. V roce 2004 nastoupila do FN Motol, kde dále pokračovala ve specializačním vzdělávání, které v roce 2010 završila atestační zkouškou v oboru geriatrie. Je členkou České geriatrické a gerontologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Pokračuje ve svém odborném růstu účastí na seminářích v oboru vnitřního lékařství a geriatrie, a také v kurzu paliativní medicíny. V současné době je zařazena do přípravy k atestaci v oboru všeobecné lékařství.

Je držitelkou Diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory.

MUDr. Graichmanová má v současné době plný stav a neregistruje nové pacienty.