podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

Souhlas se zpracováním osobních údajů v .pdf naleznete zde.

 

 1. Správce osobních údajů

MUDr. Youngová & spol., s.r.o.

IČO: 24676772

se sídlem Vítězné náměstí 829/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

pod sp. zn. C 165343

(dále jen „Společnost“)

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

 1. Subjekt údajů (dále také jako „pacient“ nebo „Vy“) – viz čl. XI níže
 1. Poučení o různých způsobech zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu se Zákonem, protože takové zpracování je podmínkou pro výkon ambulantní péče o Vás jako pacienta. Takové zpracování je však omezeno nezbytnou mírou, neboť GDPR klade důraz na minimalizaci zpracování osobních údajů. V případě, že vyplníte tento souhlas, bude moci Společnost zpracovat Vaše údaje i nad rámec Zákonného minima. Díky tomu s Vámi budeme moci snáze komunikovat prostřednictvím telefonu či v případě účastníků rozšířeného programu i prostřednictvím emailu a webového portálu naší Společnosti. Zároveň si budeme moci uložit informace o Kontaktní osobě, s kterou v případě Vašeho souhlasu budeme moci komunikovat namísto Vás v případě, že se budete například dlouhodobě nacházet v zahraničí, anebo to neumožní Váš zdravotní stav. Uvedením Kontaktní osoby není dotčeno právo poskytovat informace o zdravotním stavu pacienta osobám blízkým osobně, a to v mezích zákona.

Tento souhlas je udělován zcela dobrovolně a máte plné právo jeho udělení odmítnout. Takové odmítnutí nebude mít vliv na poskytování zdravotních služeb dle Zákona. Rovněž máte právo souhlas odvolat, anebo udělit souhlas pouze k určitému rozsahu zpracování. Pokud se rozhodnete souhlas odvolat nebo změnit obraťte se prosím na Společnost emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., anebo osobně v ordinaci Společnosti.

 1. Zpracovávané osobní údaje

Společnost nad rámec zákona zpracuje následující údaje pacienta jako subjektu údajů (viz čl. XI níže):

mobilní telefon, telefon, email a informace k objednávkám vč. požadovaného typu ošetření a poznámek k objednávkám, vč. informací v nich obsažených o Vašem zdravotním stavu, a to jak informace, které zadává Společnost, tak i informace, které udáváte nebo zadáváte sám/a jako pacient/ka.

 1. Účel/y zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje pacienta budou využívány za účelem komunikace s pacientem prostřednictvím telefonu. Pro případ, že si pacient přeje s lékařem konzultovat svůj zdravotní stav prostřednictvím telefonu, je rovněž nezbytné, aby si pacient níže zvolil heslo pro telefonickou komunikaci, na základě kterého dojde k ověření identity pacienta. Toto heslo si musí zvolit též každý účastník rozšířeného programu. Pokud si pacient takové heslo zvolí, souhlasí s tím, že lékař bude telefonicky komunikovat s osobou, která se představí jako pacient nebo jako Kontaktní osoba a prokáže se heslem pro komunikaci. V případě účasti pacienta v programu rozšířených služeb bude lékař komunikovat též s pacientem prostřednictvím emailu, a to pouze prostřednictvím emailu, který si zvolí pacient výše, anebo prostřednictvím emailu, který uvede pacient u Kontaktní osoby. Pacient si je vědom toho, že technické zabezpečení emailu je omezené a výslovně žádá o to, aby případné výsledky vyšetření pacienta a další relevantní komunikace byly odeslány emailem, a to i přes míru rizika takového zpracování osobních údajů zvláštní kategorie dle článku 9 GDPR, dokud Společnost nebude mít k dispozici portál pro komunikaci zabezpečenou protokolem https.

Emailová adresa a mobilní telefon pacienta slouží také k ztotožnění při zakládání účtu v současném objednacím systému na adrese oasys.young.co.cz a v budoucím internetovém portálu na adrese portal.young.co.cz. Po zprovoznění portálu Společnosti, mobilní telefon slouží dále jako prostředek k ověřování totožnosti pacienta při přihlášení anebo při obnově hesla. Pacient si je vědom toho, že v případě neoprávněného přístupu k mobilnímu telefonu hrozí riziko neoprávněného přístupu k jeho zdravotnické dokumentaci, zejména dojde-li k současnému prozrazení hesla anebo k neoprávněnému přístupu k emailové adrese pacienta.

Email a telefon pacienta může být též využíván k ověřování kvality poskytovaných služeb a spokojenosti pacienta. Email a telefon pacienta může být též využit k sdělením týkajícím se nových služeb Společnosti, anebo ke sdělením informujícím o změnách fungování Společnosti (např. o změně ordinační doby, uzavření ordinace, zahájení spolupráce s novým specialistou apod.). Též, dáte-li nám k tomu svůj souhlas (viz bod XII. níže), budeme oprávněni předat Vaše mobilní číslo lékárně, s kterou máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, a to pouze v případě, že Vás tato lékárna potřebuje kontaktovat v souvislosti s předepsaným receptem.

Informace o objednávkách zpracováváme k tomu, abychom dokázali efektivně poskytovat zdravotní služby – např. bez informace o typu požadovaného ošetření nevíme, jakou dobu si pro Vás lékař nebo zdravotní sestra má vyhradit.

Vaše osobní údaje nepředáme jiným osobám vyjma důvodů uvedených v bodu VII. níže.

 1. Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje pacienta jsou zpracovány převážně na základě Zákona a plnění smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče, které Společnost má uzavřené se zdravotními pojišťovnami. Zpracování osobních údajů v míře specifikované v článku V. tohoto souhlasu je prováděno na základě tohoto souhlasu.

 1. Příjemci osobních údajů a zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to z důvodu zálohování, komunikace s pacientem (přes email, SMS zprávy a telefonem), a také z důvodu zajištění funkčnosti internetového portálu Společnosti, systému fakturace a systému CRM (Customer relationship management) Společnosti. S těmito dalšími zpracovateli má Společnost uzavřenou zpracovatelskou smlouvou v souladu zejména s čl. 28 GDPR. Někteří tito zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje v jiných zemích Evropské unie.

Osobní údaje jsou uchovávány v listinné podobě v šanonech a archivech, které jsou bez přítomnosti personálu Společnosti uzamčeny. Zabezpečené archivy jsou uchovávány také mimo prostory Ordinace. Osobní údaje uloženy v elektronické podobě jsou elektronicky zabezpečeny.

Osobní údaje mohou být předány zaměstnancům lékárny, s kterou Společnost uzavřela zpracovatelskou smlouvu, ale pouze pro účel vymezený v bodu V. výše.

 1. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat po dobu trvání souhlasu, nejdéle však do uplynutí jednoho roku poté, co přestanete být naším pacientem ve smyslu registrace k jinému praktickému lékaři v ČR. Tento souhlas je udělen na dobu deseti (10) let. Po uplynutí deseti (10) let je nutné tento souhlas obnovit. Informace o Vašich objednávkách uchováváme po dobu tři (3) let od konce kalendářního roku, do kterého spadá daná objednávka.

 1. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

  • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
  • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
  • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
   • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
   • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
   • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na email, telefon, mobilní telefon, veškeré údaje o Kontaktní osobě, hesla pro telefonickou komunikaci a heslo pro komunikaci online, zpracovávané na základě Vašeho souhlasu za účelem/účely uvedenými v bodu V. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však vymazat nesmíme;
  • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.
 1. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem marketingu našich služeb (účely zpracování jsou uvedeny v bodu V.), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, nebudeme Vaše osobní údaje pro účely tohoto marketingu dále zpracovávat.

 1. Upřesnění subjektu údajů (tzn. Vašich údajů), volba hesla pro telefonickou komunikaci a poskytování informací Vám i dalším osobám

jméno (jména) a příjmení........................................................................................................

datum narození........................................................................................................

rodné číslo........................................................................................................

(nebo číslo pojištěnce, pokud nemáte rodné číslo)

adresa místa trvalého pobytu........................................................................................................

kontaktní adresa (kde se obvykle zdržujete) v případě, že je odlišná od adresy trvalého pobytu (potřebujeme zejména pro účely vydání rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti)

................................................................................................................................................

mobilní telefon........................................................................................................

telefon........................................................................................................

email........................................................................................................

 

Pro telefonickou komunikaci si volím následující heslo:.....................................................................

 

NEBO

 

Zvolím si heslo pro telefonickou komunikaci v podobě rodného čísla

 

(Heslo musí mít alespoň 6 znaků. Je uloženo v systémech Společnosti v nešifrované podobě, a proto je doporučeno nepoužívat heslo stejné či podobné k tomu, co pacient používá jinde.)

Jiné heslo pro elektronickou komunikaci online si pacient zvolí v rámci aplikací Společností na adrese oasys.young.co.cz anebo portal.young.co.cz.

Pokud chcete, abychom komunikovali telefonicky s Kontaktní osobou, musí taktéž znát toto heslo!

 1. Omezení zpracování

Výslovně si nepřeji, aby Společnost zpracovávala osobní údaje za tímto účelem (těmito účely):

 

Nesouhlasím s poskytováním čísla svého mobilního telefonu lékárně, a to ani v případě, že mě lékárna potřebuje kontaktovat v souvislosti s receptem.

............................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Konstatuji, že jsem si výše uvedené informace přečetl/a, že jsem jim porozuměl/a, a že souhlasím s tím, aby správce uvedený výše v bodu I. zpracovával mé osobní údaje uvedené výše v bodu IV. za účelem/účely uvedeným/i výše v bodu V. tohoto souhlasu.

 

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně (v listinné nebo elektronické formě) na adrese uvedené výše v bodu I. nebo prostřednictvím emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Heslo pro telefonickou komunikaci ovšem musí být vždy zvoleno písemnou formou v ordinaci Společnosti.

 

 

 

V Praze dne..............................

 

Podpis...............................................................

(vlastnoruční podpis subjektu údajů)

 

Vyplňuje personál Ordinace

(1) Ověřil/a totožnost subjektu údajů (jméno)....................................................Podpis.............................Datum:.........................

Typ dokladu totožnosti: Občanský průkaz Pas Jiný, specifikujte: ..................................................

Číslo dokladu:............................... Platnost dokladu do:............................Doklad vydal:..................................................

(2) Potvrzuji, že jsem zadal/a resp. ověřil/a správnost údajů výše v Medicusu podle platného interního postupu

Ověřil/a (jméno ověřovatele)..............................................Podpis....................................Datum:..................................

 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů, verze 1.5 ze dne 6. 6. 2018